fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
 • slidebg1
  CHANDALA
  “Empowering Children to be Their Best”
 • slidebg1
  CHANDALA
  “Empowering Children to be Their Best”
 • slidebg1
  CHANDALA
  “Empowering Children to be Their Best”
 • slidebg1
  CHANDALA
  “Empowering Children to be Their Best”


Chandala Montessori Preschool

"ວິທີການສອນແບບມົງແຕສໂຊຣີ" ສ້າງແຮງບັນດານໃຈໃຫ້ເດັກນ້ອຍມັກໃນຮຽນຮູ້ໃນສະພາບແວດລ້ອມຄືກັບບ້ານຂອງເຂົາເຈົ້າ. ເດັກນ້ອຍຈະຖືກຊຸກຍູ້ໃຫ້ເປັນຄົນກະຕື້ລື້ລົ້ນໃນການຮຽນຮູ້ສິ່ງໃຫ່ມໆໃນບັນຍາກາດ ທີ່ຜ່ອນຄາຍ. ລະບົບການສອນແບບມົງແຕສໂຊຣີ ໂດຍຈັດກຽມສະພາບແວດລ້ອມໃຫ້ແທດເໝາະກັບງຕາມຄວາມຕ້ອງການກັບແຕ່ລະຄົນ.

ໂຮງຮຽນອະນຸບານ ຈັນດາລາ, ຕັ້ງຢູ່ບ້ານໂພນເຄັງ (ໃກ້ກັບພະທາດຫລວງ) ເຊຶ່ງນຳໃຊ້ຫລັກສູດທີ່ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບໃນລະດັບນານາຊາດ ເຊຶ່ງພັດທະນາຂື້ນໂດຍຜູ້ຍິງຊາວອິຕາລີຊື່ ທ່ານນາງ Maria Montessori ໃນປີ 1897. ວິທິການແມ່ນມຸ່ງເນັ້ນໃສ່ການສຶກສາໂດຍ, (ເອົາເດັກເປັນສູນກາງ). ທິດສະດາມົງແຕສໂຊຣີ ເບິ່ງເດັກຄືນັກຮຽນກະຕື້ຣື້ລົ້ນທີ່ກະຫາຍຫາຄວາມຮູ້. ວິທິການແມ່ນເນັ້ນໃສ່ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ເດັກທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ສັງຄົມ,ດ້ານຂອງອາລົມ ແລະຄວາມຮູ້ຄວາມເຂົ້າໃຈ. ໂຮງຮຽນອະນຸບານ ຈັນດາລາ ໄດ້ເປີດຂື້ນໃນເດຶອນກຸມພາ ປິ 2018 ແລະຕອນນິ້ແມ່ນກຳລັງເປີດເດັກນ້ອຍເຂົ້າລົງທະບຽນ. ກະລຸນາຕິດຕໍ່ເຂົ້າອິນບ໋ອກ, email: info@chandalamontessori.com ຫລື ໂທເຂົ້າເບີ 020 2222 5869.

The “Montessori Method” inspires children love of learning in a relaxed environment. Children are encouraged to be curious and explore in a relaxed “home-like” environment. The Montessori Philosophy includes a personalized approach to learning tailored to each child’s individual needs.

Chandala Montessori Preschool, located in Phonekheng Village (Near That Luang Stupa) uses an internationally recognized curriculum initially developed by an Italian woman named Maria Montessori in 1897. The methodology focuses on a “child-centered” education. Montessori theory views the child as a naturally eager learner thirsty for knowledge. The methodology strives to empower the children physically, socially, emotionally & cognitively. Chandala opened in February 2018 and is currently accepting open enrollment at this time. Please inbox, email: info@chandalamontessori.com or call us at 020 2222 5869.

OUR CURRICULUM

ວິທີການສອນແບບມົງແຕສໂຊຣີຖືກຍອມຮັບໂດຍທົ່ວໂໍໍລກ, ປະກອບດ້ວຍ 5 ວິຊາຫລັກສຳຄັນ:

The international standard for the “Montessori Method” consists of 5 key learning areas.

image

Practical Life

The children learn to understand and interact with their environment. Focus is put on courtesy, control of movement, concentration and also gaining a sense of personal independence.
ເດັກຮຽນຮູ້ທີ່ຈະທຳຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະໂຕ້ຕອບສະພາບແວດລ້ອມຂອງພວກເຂົາ ເນັ້ນການຮຽນຮູ້ດ້ານມາລະຍາດ, ການຄວບຄຸມການເຄື່ອນໄຫວ, ການຝຶກສະມາທິ ແລະຝຶກເຮັດສິ່ງງຕ່າງໆດ້ວຍຕົນເອງ.

image

Sensory Learning

The children will learn to train their senses: visual, touch, smell, taste, hearing and movement.
derstand and interact with their environment. Focus is put on courtesy, control of movement, concentration and also gaining a sense of personal independence.
ເດັກຈະຮຽນຮູ້ການຝຶກຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຕົນ: ການເບິ່ງ, ການສຳຜັດ, ການດົມກິ່ນ, ການຊິມລົດ, ການໄດ້ຍິນ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ.

image

Language Arts

Concentrates on phonetics, word cards, grammar, name writing, sentence analysis and composition.
ການອອກສຽງ, ຮຽນຄຳສັບ, ຮຽນຫລັກໄວຍາກອນ, ການຂຽນຊື່ຕ່າງໆ ແລະ ການຮຽນສ້າງປະໂຫຍກອື່ນໆ.
image

Mathematics

Includes counting, decimal system, memory work, arithmetic operations and geometry.
ການຮຽນນັບເລກ, ການຮຽນເລກທົດສະນິຍົມ, ການຝຶກການຈື່ຈຳ.

image

Cultural Studies

Covers topics including geography, zoology, science, botany and foreign languages.
ການຮຽນຮູ້ພູມສາດ, ຮຽນຮູ້ຊື່ສັດ, ວິທະຍາສາດ, ພຶກສາສາດ ແລະ ພາສາອື່ນໆ.

Meet Our Teachers

Contact Chandala Montessori

Please fill out the following form and we will reply ASAP..
Chandala Montessori Preschool-Website Development Discussion

Ban Phone Kheng Saysettha District Vientiane, Lao PDR

info@Chandalamontessori.com

+856 20 222 5869 / +856 20 969 9091